Jonel­li Oy

Vah­vaa koti­mais­ta kor­jaus­ra­ken­ta­mis­ta Jätä tar­jous­pyyn­tö

Vah­vaa koti­mais­ta kor­jaus­ra­ken­ta­mis­ta, laa­duk­kai­ta rat­kai­su­ja sekä ystä­väl­lis­tä pal­ve­lua jokai­sen kodin remont­ti­tar­pei­siin.

Kaik­ki koti­si remon­tit koti­mai­sen tii­min voi­min juu­ri sinun tar­pei­de­si mukaan.

Jonel­li on 100% kotimainen,reilu ja reh­ti.

Arvioim­me kaik­ki koh­teet nii­den eri­tyi­so­mi­nai­suuk­sien perus­teel­la koh­de­kat­sel­muk­sen jäl­keen. Annam­me  tar­jouk­sen säh­kö­pos­tit­se. Tar­joam­me aina kiin­teän urak­ka­hin­nan.

LUO­TET­TA­VA YHTEIS­TYÖ­KUMP­PA­NI YKSI­TYI­SIL­LE, YRI­TYK­SIL­LE SEKÄ TALO­YH­TIÖIL­LE.